Møterferat 26.08.2003

Styremøte Flaskebekk Vel
Møtedag : Tirsdag 26.08.03
Møtested : Katja Bye

Deltakere : Katja Bye
Anne Nesheim
Wilhelm Berge d.y.
Arvid Dasleth Iversen

Referat til : Møtedeltakere
Kjell Thoreby
Referent : Arvid Dalseth Iversen ( fast )
Referatdato : 31.08.03
Neste møte : Ikke avtalt

Sak

1 Brev fra Fiskesalgslaget vedr. Bryggerhuset

Styret hadde mottatt brev fra Fiskesalgslaget ved Erik Steen vedrørende revidert avtaleforslag for bruk av Bryggerhuset på Søndre Flaskebekk Brygge. Avtaleutkast var konstruktivt og er med på å klargjøre regelverket for bruk av Bryggerhus/ansvar for bruk av dette osv. Styret vil i løpet av november utarbeide nye retningslinjer for bruk av både husene på Nordre og Søndre Flaskebekk brygge, og vil da ta med momenter nevnt i brev fra Fiskesalgslaget. Det inngås derfor ikke noen ny avtale med Fiskesalgslaget før de nye reglene er klare.
Fiskesalgslaget får brev om dette.

2 Nye retningsliner for bruk av husene på Nordre og Søndre brygge

Det utarbeides ( nye ) regler for retningslinjer ved bruk av husene. Her inngår og regler om evt. ansvar for nabovarsling ved større arrangementer på brygga, rydding, ansvar og vedlikehold.

3
Referat fra arbeidsgruppe ”Fartsreduksjon i Flaskebekkveien”

Gruppen avholdt møte 18.07.03 På møtet deltok Inge Olav Fure, Anne Nes-heim , Stephanie Libell ? og Katja Bye.

Referat fra gruppens møte følger vedlagt.

Statens Vegvesen har avslått ønske om fartsreduksjon, men har sagt seg villig til å merke veien med ”BLINDVEI”.

Styret sender brev til Vegvesenet for å takke for de tiltak som iverksettes.
Gruppen skal ha nytt møte 3. september

4 Referat fra Strandpromenadelaget

Laget fungere glimrende og det arbeid som utføres er meget bra. Det arbeides konstruktivt og målrettet. Dugnad bel avholdt 23.08.03 . Referat fra Strandpromenadelagets møter vedlegges.

5 Flaskebar – Valgbar

Det arrangeres Flaskebar TIRSDAG 02.09.03 med lokale politikere til stede. Inge Olav har stått i bresjen for dette. Styret verdsetter initiativet og er ansvarlig for Barsalg denne dagen. Varene som var igjen etter sommerfesten brukes – for bl.a. å kunne dekke inn tapet som oppstod da en del ikke betalte for det de drakk. Eventuelle personer som føler litt ”anger” pga. dette kan evt. betale inn til velet – om ønskelig anonymt. Det manglet i allefall 2000,- kroner i forhold til hva som var solgt.
Det søkes om ambulerende skjenkebevilling for arrangementet

6 Jørgen Berners vei

Som avtalt på Generalforsamling skal styret se på bruken av Jørgen Berners vei. Det er etter Styrets mening viktig å se på denne veien i sammenheng med andre veier – og dermed stille spørsmålet ” Hvordan kjører man inn til Flaskebekk”. Anne Nesheim ser på denne saken og skriver brev for styret med forslag. Videre avsettes neste styremøte som er i Oktober til Generelle Veispørsmål. Alt fra dugnader , bruk av veier, opprettelse av veilag etc. Wilhelm har sett på en del av regelverket rundt private veier etc., og styret vil sannsynligvis oppfordre til opprettelse av veilag for de veier som er aktuelle til igangsetting/organisering av dugnader etc. Veilaget kan så evt. søke Styret om penger til vedlikehold av veier.

7 Organisering av velet

Dette er et stort punkt/diskusjonstema med flere underpunkter. Styret vil i løpet av det kommende året gjøre en rekke tiltak forbedringer som fører til Velets fremstår enda mer profesjonelt enn det gjør i dag.

Herav nevnes :

1. Utarbeidelse av en Standard Styreperm med adresser og opplysninger aktuelt for styret er samlet. Gjør arbeidet lettere når nye medlemmer trer inn i Styret.
2. Utarbeide enkel Velkomstperm for nye og eksisterenede medlemmer.
3. Få klargjort hvilke grenser som er gjeldende for Flaskebekk Vel (bl.a. for å kunne øke medlemsmassen) Egil Haug, eller Elin Bøstein kan evt. kontaktes.
4. Hjemmesider skal oppdateres og ikke forfalle til å bli kjedelige. Det er bedre med mindre og korrekt informasjon - enn feil og uinterresant informasjon. Fredrik Meltzer har sagt seg villig til å bistå på grunnlag av dokumenter fra oss. Om innhold – se lenger nede.
5. Det sendes ut registreingsskjema til alle Velets medlemmer for oppdatering av medlemslister, samboere, ektefeller etc. Samtidig registreres e-postadresser for de som har dette –noe som gjør mu-ligheten for å sende ut informasjon, møtereferater mye lettere. Dette i en kombinasjon med vanlig post vil være en stor fordel og kunne informere bedre. Samtidig planlegges det at alle Velmedlemmer registreres på hjemmeside med e-post og telefonnummer – om man ikke ønsker å reservere seg mot dette.
Arvid starter utsendelsen i løpet av september og oppdatering skjer i sammenheng med andre redigeringer av web-sider.

Med utgangspunkt i Hovedfagsoppgave og Hefte fra Fortidsminneforeningen samt Jubileumshefte for 100-års jubileum lages ”historien” om Flaskebekk og husene her som eget punkt på hjemmeside.

Stikart som er i ”emminga” registreres og på hjemmesiden.

Denne prosessen i gangsettes nå og følges kontinuerlig opp i løpet av nærmeste år.

8 Innkjøp av pukk, subbus leie av container

Det er opp til de enkelte veillag å søke Styret om økonomisk støtte til dette. Det er ikke anledning for Velets medlemmer på egen hånd å bestille varer /materialer på vegne av Velet uten at Styret har godkjent dette. Dette gjelder og selv om det som bestilles ”var nødvendig”

Styret kommer ikke til å bestille Containere til bruk for søppelkasting for Velets medlemmer. De 3 containere Velet hadde sist kostet 13 000,- kroner og er en dyr ordning. Miljøstasjonen i Midtveien er billig og grei og er et godt om ikkebedre alternativ.

Videre skal det ved søknad om innkjøp av varer angis et totalt kostnadsoverlsag for ”prosjektet”.

9 Diverse

Det undersøkes hvordan Prosjekt Stier og merking ligger an.

Logo laget av Reinert til 100-årsjubileum er litt redigert. Undersøke med Reiner om dette er ok.

Årets ”Flaskebekker” – Fra 2004