Forsiden

REFERAT - Generalforsamling i Flaskebekk Vel 

Speiderhuset, 14. Juni, 2004, kl. 19.00 – 22.00

Tilstede: 25 stemmeberettigede.


1. Valg av møteleder - Arvid Iversen

2. Valg av referent - Anne Nesheim


3. Styrets årsberetning og regnskap.

Styrets årsberetning og regnskap ble gjennomgått.

Til årsberetningen ble følgende kommentert

  • Hastighetsreduksjon i Flaskebekkveien:  ”Det er medlemmene i vellet som stort sett er råtassene på veien;  ALLE GÅR I SEG SELV! ” –for øvrig fortsetter styret og veigruppen å finne egnede aktiviteter for fartsreduksjon.  Det blir ingen 30 km- skilt, hilsen veikontoret, men vi er lovet et blindveiskilt, slik at det ikke blir unødvendig kjøring i veien.

Til regnskapet ble det opplyst sørgelig saker om at kassen er tom og det blir snarest sendt ut giroer for kontingenter som alle medlemmer oppfordres til å betale så snart som mulig.  Kassabeholdning pr 31.04 var kr. 8700,-  Det ble bedt om en ytterligere spesifikasjon av postene for senere regnskap.  Det ble foreslått at styret forsøker å bygge opp et reservefond over tid.


4.  Valg av formann, 2 styremedlemmer, revisor og valgkomite.

Følgende endringer ble vedtatt:

Formann:             Anne Stine Høvo Meltzer
2 styremedlemmer:    Trygve Steinert og Mai Gaardstedt er nye styremedlemmer
Arvid Iversen og Kjell Thoreby fortsetter i styret
Revisor:               Inger Thuv fortsetter
Valgkomite:          Anne Steinert og Elin Bræck fortsetter
Kasserer:             Wilhelm Berge d.y. fortsetter å bistå styret som kasserer    

5. Forslag/informasjon fra styret.

Informasjon vedr veilag: 

Det ble gitt kort info om opprettelse av veilag og at alle som eier eller bruker bebygde eiendommer langs private veier har plikt til å være med å jobbe og/eller betale for nødvendig vedlikehold/opprusting av veiene.  Alle veier ble oppfordret til å stifte veilag og melde fra om dette til styret innen 1.september.  Styret har samlet info om ”how to do” og alle kan få det på  forespørsel.  Alle veier som har stiftet veilag bør ha et medlem med i en veigruppe som styret nedsetter etter 1. september, for å bestemme hvordan eventuelle tilskudd fra vellet skal fordeles, både kortsiktig og langsiktig.  Se for øvrig info som ble sendt ut med innkalling til generalforsamlingen.

Vedr. Strandpromenaden

Gruppen som jobber med Strandpromenaden;  Tom Gjelseth, Inge Olav Fure, Tore Henning Larsen og Jan Winger, har gjort nok et godt års arbeid.  Inge Olav orienterte om status.  OG HELE PROMENADELAGET FIKK STOR APPLAUS

Behandling av forslag fra styret:

  1. Kontingent:  Økning til kr 750,-/år vedtatt
  2. Endring av vedtekter:  Vedtatt i henhold til forslag fra styret i innkalling til gen.forsaml.

Bruk av Nordre Bryggehus

Styret tar imot forslag til bruk.  Det ble orientert om at ungdommer med biler bruker stedet en del, videre at det plukkes sprøytespisser på plassen. 

6.  Eventuelt

Privat forslag til reguleringsplan Skogen/Flaskebekk

Inge Olav orienterte om forslag som er fremlagt for det faste utvalg for plansaker.  Det er nedsatt en gruppe på Inge Olavs initiativ, som vil se nærmere på denne saken og følge videre opp.  Interesserte bes ta kontakt med ham.  Styret ønsker å benytte denne gruppen videre, da medlemmene har nødvendig kompetanse i forhold til de arbeidsoppgaver som videre vurderinger og uttalelser krever.


Sommerfest –Flaskebekk i 110!

Kjell orienterte om  planleggingen av årets 110-årsjubileum, som skal feires 14.august (og IKKE 21.august !!!!!  som det står i velforbundet avis) Heng tidligere mottatt invitasjon på kjøleskap -hold av dagen –inviter venner og familie til hyggelig feiring på dagen– og meld dere på til medlemsfest på kvelden!


www.flaskebekk.no

er vellets nyåpnede hjemmesider som stadig er under videreutvikling.  Bruk den!  Fredrik takkes for strålende engasjement og innsats!!


Tillført referatet på første styremøte 09-07-2004
Det kom inn kommentar fra Nils Sydness om at referatet hadde mangler i forhold til innholdet i diskusjonen under genralforsamlingen hvor det blant annet ble reist forslag fra forsamlingen om å tenke på mulighetene for å lage en egen reguleringsplan for Flaskebekk. Styret gikk gjennom spørsmålet på første styremøte - og var samlet enige om å legge ut en tilføyelse til referatet på hjemmesiden vår.

-Det ble foreslått på generalforsamlingen at Styret evt. kunne se på muligheten for Reguleringsplan for Flaskebekk området på sikt.

Anne Nesheim
Referent


@FLASKEBEKK.NO

Skaff deg den unike e-post adressen
dittnavn@flaskebekk.no
eller
husnavn@flaskebekk.no

10Mb postkasse og web-mail.
Etablering kr 100,-
Årlig avgift kr 50,-

Send e-post til post@flaskebekk.no med ditt ønske.